מתיו כו א - עה

אויהי ככלות ישוע לדבר את כל הדברים האלה ויאמר אל תלמידיו׃

באתם ידעתם כי אחרי יומים יהיה הפסח ובן האדם ימסר להצלב׃

גויקהלו הכהנים הגדולים והסופרים וזקני העם אל חצר הכהן הגדול הנקרא קיפא׃

דויועצו יחדו לתפש את ישוע בערמה ולהמיתו׃

הויאמרו אך לא בחג פן תהיה מהומה בעם׃

וויהי בהיות ישוע בית היני בבית שמעון המצרע׃

זותקרב אליו אשה ובידה פך שמן יקר מאד ותצק על ראשו בהסבו על השלחן׃

חויראו התלמידים ויתרעמו לאמר על מה האבוד הזה׃

טכי השמן הזה היה ראוי להמכר במחיר רב ולתתו לעניים׃

יוידע ישוע ויאמר אליהם למה תוגו את האשה הלא מעשה טוב עשתה עמדי׃

יאכי עניים תמיד עמכם ואנכי אינני אתכם תמיד׃

יבכי אשר שפכה את השמן הזה על גופי לחנט אותי עשתה זאת׃

יגאמן אמר אני לכם באשר תקרא הבשורה הזאת בכל העולם גם את אשר היא עשתה יספר לזכרון לה׃

ידוילך אחד משנים העשר הנקרא יהודה איש קריות אל ראשי הכהנים׃

טוויאמר מה תתנו לי ואמסרנו בידכם וישקלו לו שלשים כסף׃

טזומן העת ההיא בקש תאנה למסר אותו׃

יזויהי בראשון לחג המצות ויגשו התלמידים אל ישוע לאמר באי זה מקום תחפץ כי נכין לך לאכל את הפסח׃

יחויאמר לכו העירה אל פלני אלמני ואמרתם אליו כה אמר הרב עתי קרובה היא ובביתך אעשה את הפסח עם תלמידי׃

יטויעשו התלמידים כאשר צום ישוע ויכינו את הפסח׃

כויהי בערב ויסב עם שנים העשר׃

כאובאכלם ויאמר אמן אמר אני לכם כי אחד מכם ימסרני׃

כבויתעצבו מאד ויחלו איש ואיש לאמר לו האנכי הוא אדני׃

כגויען ויאמר האיש אשר טבל עמי את ידו בקערה הוא ימסרני׃

כדהן בן האדם הלוך ילך לו ככתוב עליו אבל אוי לאיש ההוא אשר על ידו ימסר בן האדם טוב לאיש ההוא אם לא נולד׃

כהויען יהודה המסר אותו ויאמר רבי האני הוא ויאמר אליו אתה אמרת׃

כוובאכלם ויקח ישוע את הלחם ויברך ויבצע ויתן לתלמידים ויאמר קחו ואכלו זה הוא גופי׃

כזויקח את הכוס ויברך ויתן להם לאמר שתו ממנה כלכם׃

כחכי זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים׃

כטואני אמר לכם כי מעתה שתה לא אשתה מתנובת הגפן הזאת עד היום ההוא אשר אשתה אתה עמכם חדשה במלכות אבי׃

לויהי אחרי גמרם את ההלל ויצאו אל הר הזיתים׃

לאאז אמר אליהם ישוע אתם כלכם תכשלו בי בלילה הזה כי כתוב אכה את הרעה ותפוצין הצאן׃

לבואחרי קומי אלך לפניכם הגלילה׃

לגויען פטרוס ויאמר לו גם כי יכשלו בך כלם אני לעולם לא אכשל׃

לדויאמר אליו ישוע אמן אמר אני לך כי בלילה הזה בטרם יקרא התרנגול תכחש בי שלש פעמים׃

להויאמר אליו פטרוס גם כי יהיה עלי למות אתך כחש לא אכחש בך וכן אמרו גם כל התלמידים׃

לואחרי כן בא אתם ישוע אל חצר הנקרא גת שמני ויאמר אל התלמידים שבו לכם פה עד אשר אלך שמה והתפללתי׃

לזויקח אתו את פטרוס ואת שני בני זבדי ויחל להעצב ולמוג׃

לחויאמר להם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו עמי׃

לטוילך מעט האלה ויפל על פניו ויתפלל לאמר אבי אם יוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת אך לא כרצוני כי אם כרצונך׃

מויבא אל התלמידים וימצאם ישנים ויאמר אל פטרוס הנה לא היה ביכלתכם לשקד עמי שעה אחת׃

מאשקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפה׃

מבויוסף ללכת לו שנית ויתפלל לאמר אבי אם לא תוכל הכוס הזאת לעבר ממני מבלי שתותי אתה יהי כרצונך׃

מגויבא וימצאם גם בפעם הזאת ישנים כי עיניהם היו כבדות׃

מדויניחם ויוסף ללכת ויתפלל שלישית באמרו עוד הפעם כדבר הזה׃

מהויבא אל התלמידים ויאמר אליהם נומו מעתה ונוחו הנה השעה קרובה ובן האדם נמסר לידי חטאים׃

מוקומו ונלכה הנה הלך וקרב המסר אותי׃

מזעודנו מדבר והנה בא יהודה אחד משנים העשר ועמו המון רב ברחבות ובמקלות מאת ראשי הכהנים וזקני העם׃

מחוהמסר אתו נתן להם אות לאמר האיש

מטומיד נגש אל ישוע ויאמר שלום לך רבי וינשק לו׃

נויאמר אליו ישוע רעי על מה באת ויגשו וישלחו את ידיהם בישוע ויתפשו אתו׃

נאוהנה אחד מן האנשים אשר עם ישוע שלח ידו וישלף חרבו ויך את עבד הכהן הגדול ויקצץ את אזנו׃

נבויאמר אליו ישוע השב את חרבך אל תערה כי כל אחזי חרב בחרב יאבדו׃

נגאו היחשב לבך כי לא יכלתי לשאל עתה מאת אבי והוא יצוה לי יותר משנים עשר לגיונות של מלאכים׃

נדואיככה אפוא ימלאו הכתובים כי כן היה תהיה׃

נהבשעה ההיא אמר ישוע אל המון העם כעל פריץ יצאתם בחרבות ובמקלות לתפשני ויום יום הייתי ישב ומלמד אצלכם במקדש ולא החזקתם בי׃

נווכל זאת היתה למלאת כתבי הנביאים אז עזבוהו התלמידים כלם וינוסו׃

נזוהאנשים אשר תפשו את ישוע הוליכהו אל קיפא הכהן הגדול אשר נקהלו שם הסופרים והזקנים׃

נחופטרוס הלך אחריו מרחוק עד לחצר הכהן הגדול ויבא פנימה וישב לו אצל המשרתים לראות את אחרית הדבר׃

נטוהכהנים הגדולים והסופרים וכל הסנהדרין בקשו עדות שקר בישוע להמיתו ולא מצאו׃

סואף בעמד שם עדי שקר רבים לא מצאו ובאחרונה נגשו שני עדי שקר׃

סאויאמרו זה אמר יש ביכלתי להרס את היכל האלהים ולשוב לבנותו בשלשת ימים׃

סבויקם הכהן הגדול ויאמר אליו האינך משיב דבר על אשר ענו בך אלה׃

סגוישוע החריש ויען הכהן הגדול ויאמר לו משביעך אני באלהים חיים שתאמר לנו אם אתה הוא המשיח בן האלהים׃

סדויאמר אליו ישוע אתה אמרת אבל אני אמר לכם כי מעתה תראו את בן האדם ישב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃

סהויקרע הכהן הגדול את בגדיו ויאמר הוא גדף ומה לנו עוד לבקש עדים הנה עתה שמעתם את גדופו׃

סומה דעתכם ויענו ויאמרו איש מות הוא׃

סזוירקו בפניו ויכהו באגרוף ואחרים הכהו על הלחי׃

סחויאמרו הנבא לנו המשיח מי הוא המכה אותך׃

סטופטרוס ישב מחוץ לבית בחצר ותגש אליו שפחה לאמר גם אתה היית עם ישוע הגלילי׃

עויכחש בפני כלם לאמר לא ידעתי מה את אמרת׃

עאויצא אל פתח השער ותרא אותו אחרת ותאמר לאנשים אשר שם גם זה היה עם ישוע הנצרי׃

עבויוסף לכחש וישבע לאמר לא ידעתי את האיש׃

עגוכמעט אחרי כן ויגשו העמדים שם ויאמרו אל פטרוס אמת כי גם אתה מהם כי גם לשונך מגלה אותך׃

עדויחל להחרים את נפשו ולהשבע לאמר לא ידעתי את האיש ומיד קרא התרנגול׃

עהויזכר פטרוס את דבר ישוע אשר אמר אליו לאמר בטרם יקרא התרנגול תכחש בי שלש פעמים ויצא החוצה וימרר בבכי׃