משל עשר עלמות

מתיו כה א יג (הבשורה על פי מתיו פרק עשרים ואחד פסוק אחד כדי עשר שלוש)

אאז תדמה מלכות השמים לעשר עלמות אשר לקחו את נרותיהן ותצאנה לקראת החתן׃

בחמש מהן היו חכמות וחמש כסילות׃

גהכסילות לקחו את הנרות ולא לקחו עמהן שמן׃

דוהחכמות לקחו שמן בכליהן ואת נרותיהן׃

הוכאשר בשש החתן לבוא ותנמנה כלן ותרדמנה׃

וויהי בחצות הלילה ותהי צוחה הנה החתן צאינה לקראתו׃

זאז התעוררו כל העלמות ההן ותיטבנה את נרותיהן׃

חותאמרנה הכסילות אל החכמות תנה לנו משמנכן כי יכבו נרותינו׃

טותענינה החכמות לאמר לא כן פן יחסר לנו ולכן כי אם לכנה אל המוכרים וקנינה לכן׃

יויהי בעת לכתן לקנות ויבוא החתן והנכנות ללכת באו אתו אל החתנה ותסגר הדלת׃

יאואחרי כן באו גם שאר העלמות ותאמרנה אדנינו אדנינו פתח לנו׃

יבויען ויאמר אמן אמר אני לכן לא ידעתי אתכן׃

יגלכן שקדו כי אינכם יודעים את היום ואת השעה אשר יבא בה בן האדם׃