אף לא אחד מעוניין בחתונה זה, כמו בזמנו של נוח

מתיו כב א-יא (הבשורה על פי מתיו פרק עשרים ושתים פסוק אחת כדי אחת עשרה)

אויען ישוע ויסף דבר במשלים אליהם לאמר׃

בדומה מלכות השמים למלך בשר ודם אשר עשה חתנה לבנו׃

גוישלח את עבדיו לקרא הקרואים אל החתנה ולא אבו לבוא׃

דויסף שלח עבדים אחרים לאמר אמרו אל הקרואים הנה ערכתי את סעודתי שורי ומריאי טבוחים והכל מוכן באו אל החתנה׃

הוהם לא שתו לבם לזאת וילכו להם זה אל שדהו וזה אל מסחרו׃

ווהנשארים תפשו את עבדיו ויתעללו בם ויהרגום׃

זויקצף המלך וישלח צבאותיו ויאבד את המרצחים ההם ואת עירם שרף באש׃

חאז אמר אל עבדיו הן החתנה מוכנה והקרואים לא היו ראוים לה׃

טלכן לכו נא אל ראשי הדרכים וכל איש אשר תמצאו קראו אתו אל החתנה׃

יויצאו העבדים ההם אל הדרכים ויאספו את כל אשר מצאו גם רעים גם טובים וימלא בית החתנה מסבים׃

יאויהי כבוא המלך לראות את המסבים וירא בהם איש ולא היה לבוש בגדי חתנה׃