ההתגלות כא (ההתגלות פרק עשרים ואחד)

אוארא שמים חדשים וארץ חדשה כי השמים הראשנים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד׃

בוארא את העיר הקדושה ירושלים החדשה ירדת מאת האלהים מן השמים נכונה ככלה המקשטת לבעלה׃

גואשמע קול גדול מן השמים לאמר הנה משכן אלהים עם בני האדם ושכן בתוכם והמה יהיו לו לעם והוא האלהים יהיה אתם אלהיהם׃

דומחה אלהים כל דמעה מעיניהם והמות לא יהיה עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשנות עברו׃

הויאמר הישב על הכסא הנני עשה הכל חדש ויאמר אלי כתב כי הדברים האלה אמתים ונאמנים הם׃

וויאמר אלי היה נהיתה אני האלף והתו הראש והסוף אני אתן לצמא ממעין מים חיים חנם׃

זהמנצח יירש הכל ואני אהיה לו לאלהים והוא יהיה לי לבן׃

אם מישהו מקבל את ישוע המשיח לכן הולך אחרי אותו שאומר שאלוהים מקבל את בן שלו. כך מתיו כב ב מתייחס למלך שעושה חתונה לבנו, בן זה ישוע או מישהו שמאמין את ישוע ומבקש משפחה, איפה אישה יולדת ללא כאבים. אחד איש צעיר זה מספיק אם הוא מאמין כל זה, שזה מספיק לאלוהים אבל משפחה, ילד כוללת אב ואימה.

חאבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגאלים והמרצחים והזנים והמכשפים ועבדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבער באש וגפרית אשר הוא המות השני׃

טויבא אלי אחד משבעת המלאכים הנשאים שבע הקערות המלאות שבע המכות האחרנות וידבר אלי לאמר בא ואראך את הכלה אשת השה׃

יויוליכני ברוח על הר גדול וגבה ויראני העיר הגדולה ירושלים הקדושה ירדת מן השמים מאת האלהים׃

יאויש לה כבוד אלהים ואור נגהה כאבן יקרה מאד כאבן ישפה המבהקת כעין הקרח׃

יבויש לה חומה גדולה וגבהה ושנים עשר שערים לה ועל השערים שנים עשר מלאכים ושמות כתובים עליהם אשר הם שמות שנים עשר שבטי בני ישראל׃

יגשערים שלשה ממזרח שערים שלשה מצפון שערים שלשה מנגב ושערים שלשה ממערב׃

ידולחומת העיר שנים עשר מוסדות ועליהם שנים עשר שמות לשנים עשר שליחי השה׃

טווביד המדבר אלי היה קנה זהב למד בו את העיר ואת שעריה ואת חומתה׃

טזומושב העיר מרבע וארכה כרחבה וימד את העיר בקנה המדה שנים עשר אלף ריס ארכה ורחבה וקומתה שוים המה׃

יזוימד את חומתה על מאה וארבעים וארבע אמות במדת איש אשר היא מדת המלאך׃

יחובנין חומתה אבן ישפה והעיר זהב מופז דומה לזכוכית זכה׃

יטומוסדות חומת העיר מרבצות בכל אבני חפץ המוסד הראשון ישפה השני ספיר השלישי שבו הרביעי ברקת׃

כהחמישי יהלם הששי אדם השביעי תרשיש השמיני שהם התשיעי פטדה העשירי נפך אחד העשר לשם שנים העשר אחלמה׃

כאושנים עשר השערים הם שתים עשרה מרגליות כל שער ושער מרגלית אחת ורחוב העיר זהב מופז כזכוכית בהירה׃

כבוהיכל לא ראיתי בה כי יהוה אלהים צבאות היכלה הוא והשה׃

כגוהעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח כי כבוד אלהים האיר לה ונרה הוא השה׃

כדוהגוים ילכו לאורה ומלכי ארץ מביאים כבודם ותפארתם אליה׃

כהושעריה יומם לא יסגרו כי לילה לא יהיה שם׃

כווהביאו בה כבוד הגוים ותפארתם׃

כזולא יבוא בה כל טמא ועשה תועבה ושקר כי אם הכתובים בספר החיים של השה׃