ג׳ון ג (ג׳ון פרק שלוש)

הויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים׃

והנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃

זאל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה׃

חהרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח׃

טויען נקדימון ויאמר אליו איכה תהיה כזאת׃

יויען ישוע ויאמר אליו רבן של ישראל אתה וזאת לא ידעת׃

יאאמן אמן אני אמר לך כי את אשר ידענו נדבר ואת אשר ראינו נעיד ואתם לא תקבלו עדותנו׃

יבאם אמרתי אליכם דברי הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו באמרי אליכם דברי השמים׃

יגואיש לא עלה השמימה בלתי אם אשר ירד מן השמים בן האדם אשר הוא בשמים׃

ידוכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להנשא׃

טולמען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

טזכי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

יזכי האלהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם כי אם למען יושע בו העולם׃

יחהמאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלהים היחיד׃

יטוזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃

ככי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃

כאאבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים׃