ג׳ון ב א-יא (ג׳ון פרק שתים פסוק אחד כדי אחד עשרה)

אוביום השלישי היתה חתנה בקנה אשר בגליל ואם ישוע היתה שם׃

בוישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים אל החתנה׃

גויחסר היין ותאמר אם ישוע אליו יין אין להם׃

דיאמר אליה ישוע מה לי ולך אשה עתי עדין לא באה׃

הותאמר אמו אל המשרתים ככל אשר יאמר לכם תעשו׃

ווהנה ששה כדי אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם שתים או שלש בתים יכיל כל אחד׃

זויאמר אליהם ישוע מלאו לכם הכדים מים וימלאום עד למעלה׃

חויאמר שאבו נא והביאו אל רב המסבה ויביאו׃

טויטעם רב המסבה את המים אשר נהפכו ליין ולא ידע מאין הוא ואולם המשרתים אשר שאבו את המים ידעו ויקרא רב המסבה אל החתן׃

יויאמר אליו כל איש יתן בראשונה את היין הטוב וכאשר ישכרו יתן להם את הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד עתה׃

איזאת תחלת האתות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל וגלה את כבודו ויאמינו בו תלמידיו׃