בראשית ג, א כדי יג (פרק שלוש פסוק אחד כדי שלוש עשרה)

אוהנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן׃

בותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל׃

גומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון׃

דויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון׃

הכי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע׃

וותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל׃

זותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת׃

חוישמעו את קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן׃

טויקרא יהוה אלהים אל האדם ויאמר לו איכה׃

יויאמר את קלך שמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבא׃

יאויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת׃

יבויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואכל׃

יגויאמר יהוה אלהים לאשה מה זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל׃