ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ׃

בראשית פרק אחד פסוק עשרים ושש

צלמנו, כדמותנו זה רבים שרומז שזה לגבי צלם של מלכות שמים שאלוהים יצר בארץ. במלכות שמים יש את אלוהים ויש את מלאכים. למרות יש חלק קצת של אלוהים בכל מלאך טוב ובכל אנושי, לכן איש דומה יותר את אלוהים ואישה דומה יותר מלאך.